مسجد

مجموعه تفریحی توریستی بهشت افرا

مجموعه بهشت افرا دارای یک مسجد در فضای میانی مجتمع است